Αποτελέσματα του έργου

Project Result 1

Report on the present status of inclusion and prevention of drop- out in VET
Η σύμπραξη θα εκπονήσει μια μεθοδολογία για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά το όραμα, την πολιτική, τις στρατηγικές και τις δράσεις που λαμβάνουν τα σχολεία ΕΕΚ για την αύξηση της συμμετοχικότητας και την πρόληψη της εγκατάλειψης. Με βάση τις μεθοδολογίες, απαιτούνται διαδικτυακά ερωτηματολόγια, ερωτήσεις συνέντευξης για μια ατομική συνάντηση με το προσωπικό των σχολείων ΕΕΚ (εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και διευθυντές), ΜΚΟ που εργάζονται με νέους NEET και τοπικές/περιφερειακές αρχές ΕΕΚ).
View result

Project Result 2

Online digital tool for self-assessment of inclusiveness and drop-out prevention in VET schools
Το διαδικτυακό ψηφιακό εργαλείο για αυτοαξιολόγηση είναι μια μορφή RiskScan προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες που εμπλέκονται στην πρόληψη της εγκατάλειψης. Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο για τη δημιουργία κατάλληλων διαδικασιών για τον εντοπισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξέλιξης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Κρίσιμος για τη χρήση του Risk-Scan είναι ο τρόπος με τον οποίο η σάρωση ενσωματώνεται σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση και η συνεργασία με όλο το βασικό προσωπικό του σχολείου στη διαδικασία. Εάν τα σχολεία ΕΕΚ δεν διαθέτουν πρόγραμμα παρακολούθησης ή καθοδήγησης μαθητών το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο RiskScan, η πρώτη δραστηριότητα ενός σχολείου θα είναι να αρχίσει να αναπτύσσει μια πολιτική για την πρόληψη της εγκατάλειψης και το σχετικό σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης. Θα καλύπτει τους κύριους τομείς προσοχής που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του δείκτη 8 του EQAVET. Περαιτέρω, θα καταδείξει πώς οι εν λόγω τομείς προσοχής στον ποιοτικό σχεδιασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα παρακολούθησης και καθοδήγησης ενός σχολείου, καθώς και ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν πώς δημιουργείται μια τέτοια ενσωμάτωση.
Quick Scan Tool

Project Result 3

EQAVET4INCLUSION training curricula for vocational school’s staff
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί με τη μορφή ενός εξ αποστάσεως μαθήματος μέσω του ανοικτού κώδικα Moodle. Η κύρια ομάδα ανατροφοδότησης που εμπλέκεται είναι οι ομάδες εστίασης που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς, στελέχη της σχολικής διοίκησης και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Σκοπός είναι να ενημερωθεί το προσωπικό των σχολείων σχετικά με τη χρήση του EQAVET γενικά και του δείκτη 8 συγκεκριμένα για τη βελτίωση της ποιότητας στο σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τα σχολεία να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανίχνευση και την πρόληψη της εγκατάλειψης με την επιλογή πολιτικής, στρατηγικής και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου. Το εκπαιδευτικό υλικό για το σχέδιο πρόληψης θα προσφέρει βήμα προς βήμα συμβουλές για το πώς τα σχολεία μπορούν να εστιάσουν τις προσπάθειές τους για να διατηρήσουν τους νέους συνδεδεμένους με το σχολείο ΕΕΚ τους. Θα βοηθήσει τα σχολεία ΕΕΚ να δημιουργήσουν ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς μέσω της βελτίωσης του σχολικού κλίματος, καθώς και μιας διαδικασίας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο και να ανταποκριθούν στα προειδοποιητικά σημάδια.

Project Result 4

Report on validation of the assessment tool and training curriculum and materials
Η επικύρωση αποσκοπεί στη μέτρηση της δυνατότητας εφαρμογής του επεξεργασμένου εργαλείου αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού μεταξύ ενός ευρύτερου φάσματος παρόχων ΕΕΚ όσον αφορά: α) Μέγεθος των σχολείων ΕΕΚ β) Σχολεία ΕΕΚ που προσφέρουν προγράμματα σε διάφορους οικονομικούς τομείς γ) Σχολεία ΕΕΚ σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Διάφορα κράτη μέλη τόσο εντός όσο και εκτός της σύμπραξης Το αποτέλεσμα της επικύρωσης μέσω ευρύτερης πιλοτικής εφαρμογής θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για α) την αύξηση της δυνατότητας εφαρμογής του επεξεργασμένου εργαλείου αξιολόγησης και του προγράμματος σπουδών και υλικού κατάρτισης β) την αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς σε διάφορους τύπους σχολείων ΕΕΚ σε διάφορα κράτη μέλη Η επικύρωση θα γίνει μέσω του ήδη καθιερωμένου "EQAVET in Practice" για να προσεγγίσει σχολεία ΕΕΚ σε 17 χώρες της ΕΕ που ήδη χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα θα είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση του εκπονηθέντος εργαλείου αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού στην εργαλειοθήκη του EQAVET και συνεπώς η αναγνώρισή τους από τη γραμματεία του EQAVET.

Project Result 5

Policy recommendation for prevention of drop-out in VET schools based on EQAVET
Η εταιρική σχέση συνδυάζει τις προοπτικές από κάτω προς τα πάνω από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ στην ΕΕΚ και την άμεση παροχή ΕΕΚ στους εκπαιδευόμενους και τους σπουδαστές, με τη συγκεκριμένη εμπλοκή σε μηχανισμούς και μέσα σε επίπεδο προγράμματος και πολιτικής στον τομέα EQAVET. Το EQAVET-4-INCLUSION σχεδιάστηκε σε ένα ισχυρό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο ενημερώθηκε από τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για τις προτεραιότητες του Erasmus τόσο σε οριζόντιο όσο και σε τομεακό επίπεδο της ΕΕΚ. Προβλέπει συνεχή εμπλοκή με εμπειρογνώμονες ποιότητας και το κοινό του EQAVET καθ' όλη τη διάρκεια. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, είναι δύσκολο για τα έργα καινοτομίας να βρουν ένα ακροατήριο πολιτικής δράσης χωρίς μια σαφή διαδρομή προς τους ενδιαφερόμενους φορείς πολιτικής, όπως αυτή που σχεδιάσαμε για το παρόν έργο. Το

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

“Η ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΆ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΜΌΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ.

Αριθμός έργου: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″