Resultat av projektet

Project Result 1

Report on the present status of inclusion and prevention of drop- out in VET
Partnerskapet kommer att utarbeta en metod för informationsinsamling om den nuvarande situationen när det gäller vision, policy, strategier och åtgärder som yrkesskolor tar för att öka inkludering och förebyggande av avhopp. Baserat på metoderna behövs online-frågeformulär, intervjufrågor för ett individuellt möte med VET-skolpersonal (lärare, administratörer och ledning), icke-statliga organisationer som arbetar med NEET-ungdomar och lokala / regionala VET-myndigheter).
View result

Project Result 2

Online digital tool for self-assessment of inclusiveness and drop-out prevention in VET schools
Det digitala onlineverktyget för självbedömning är en form av RiskScan som identifierar de viktigaste faktorerna för att förebygga studieavbrott. Som sådan är den en viktig byggsten för att inrätta lämpliga förfaranden för att identifiera, vägleda och övervaka studenterna genom deras karriärutvecklingsprocesser. Avgörande för användningen av Risk-Scan är hur scanningen införlivas i en integrerad utvecklingsstrategi och samarbetet med all nyckelpersonal på skolan i processen. Om yrkesutbildningsskolorna inte har ett studentmonitor- eller mentorprogram som kan berikas med de parametrar som nämns i RiskScan är skolans första aktivitet att börja utveckla en policy för att förebygga avhopp och ett relaterat monitor- och mentorsystem. Den kommer att täcka de viktigaste uppmärksamhetsområdena som presenteras inom ramen för EQAVET-indikator 8. Dessutom kommer det att visa hur dessa uppmärksamhetsområden i kvalitetsplanering kan användas i skolans övervaknings- och mentorprogram, samt några exempel som visar hur en sådan integration skapas.
Quick Scan Tool

Project Result 3

EQAVET4INCLUSION training curricula for vocational school’s staff
Utbildningsplanen kommer att utvecklas i form av en distanskurs genom Moodle open-source. Den huvudsakliga feedbackgruppen är fokusgrupperna som består av lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Syftet är att informera skolpersonalen om att använda EQAVET i allmänhet och indikator 8 i synnerhet för kvalitetsförbättring i deras yrkesutbildningsskola. Utbildningsmaterialet kommer att hjälpa skolor att skapa en långsiktig plan för att upptäcka och förebygga avhopp genom att välja policy, strategi och aktiviteter som tillgodoser skolans särskilda behov. Utbildningsmaterialet för preventionsplanen ger steg för steg råd om hur skolor kan fokusera sina insatser för att hålla unga människor kvar på sin yrkesskola. Det kommer att hjälpa yrkesskolor att skapa en inkluderande skola genom att förbättra skolklimatet och även en process för att identifiera och spåra elever som riskerar att hoppa av och reagera på varningssignalerna.

Project Result 4

Report on validation of the assessment tool and training curriculum and materials
Valideringen syftar till att mäta tillämpligheten av det utarbetade bedömningsverktyget och utbildningsplanen och materialet bland ett bredare utbud av yrkesutbildningsleverantörer med avseende på: a) Vet-skolornas storlek b) VET-skolor som erbjuder program inom olika ekonomiska sektorer c) VET-skolor i olika medlemsländer i Europeiska unionen d) Olika medlemsländer både inom och utanför partnerskapet Resultatet av valideringen genom bredare pilotprojekt kommer att ge viktig input för a) Att öka tillämpligheten av det utarbetade bedömningsverktyget och utbildningsplanen och materialet b) Att öka överförbarheten till olika typer av VET-skolor i olika medlemsländer Valideringen kommer att göras genom redan etablerade "EQAVET in Practice" för att nå VET-skolor i 17 EU-länder som redan använder plattformen. Resultatet kommer att bli en bättre anpassning av det utarbetade bedömningsverktyget och utbildningsplanen och materialet i EQAVET:s verktygslåda och därmed erkännas av EQAVET-sekretariatet.

Project Result 5

Policy recommendation for prevention of drop-out in VET schools based on EQAVET
Partnerskapet kombinerar bottom-up-perspektiv från yrkeslärare och utbildare inom yrkesutbildning och det direkta tillhandahållandet av yrkesutbildning till praktikanter och studenter, med konkret engagemang i mekanismer och instrument på program- och policynivå inom EQAVET-området. EQAVET-4-INCLUSION har utformats i ett starkt politiskt sammanhang, informerat av utlysningskraven för Erasmus prioriteringar både horisontella och yrkesutbildningssektoriella. Det förutses ett kontinuerligt engagemang med kvalitetsexperter och EQAVET-publik genom hela processen. Enligt vår erfarenhet är det svårt för innovationsprojekt att hitta en målgrupp för politiska åtgärder utan en tydlig väg till politiska intressenter, som den som vi har utformat för detta projekt. Den

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

”””EUROPEISKA KOMMISSIONENS STÖD TILL PRODUKTIONEN AV DENNA PUBLIKATION UTGÖR INTE ETT GODKÄNNANDE AV INNEHÅLLET, SOM ENDAST ÅTERSPEGLAR FÖRFATTARNAS ÅSIKTER, OCH KOMMISSIONEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON ANVÄNDNING SOM KAN GÖRAS AV DEN INFORMATION SOM FINNS I DEN.””

Project Agreement: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″